ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสินีนาฎ อ่อนเถื่อน
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ
ครู คศ.1

นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
ครูผู้ช่วย