ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสินีนาฎ อ่อนเถื่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2