กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิญาภัสร์ สุรวิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 080-0706935
อีเมล์ : doraopal@yahoo.com

นางสาวปัณณภัสร์ สุนทรวัชรรัศม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1