กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะดา อุประ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุกูล ขอนอาบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2