ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุกูล ขอนอาบ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะดา อุประ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1