ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

นายไพรัตน์ แดนขนบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรนันท์ ละคร
ครู คศ.3

นางอภิญญา โยวะ
ครู คศ.3

นางชลธิชา ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวสินีนาฎ อ่อนเถื่อน
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตติกาล ปราบพาล
ครู คศ.1

นางสุนิษา อุปฮาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา
ครู คศ.1

นางสาววรวรรณ จันทรประเทศ
ครู คศ.1

นายอนุูกูล ขอนอาบ
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปิยะดา อุประ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา จันทร์ดาอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี จันทะพงษ์
พนักงานราชการ

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกุสุมา โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง