วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ( VISION )

     
               โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดเท่าทันเทคโนโลยี