สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระธรรมเจดีย์ ประกบคบเพลิ

พระธรรมเจดีย์   หมายถึง ไตรลักษณ์ทั้ง ๓
    คบเพลง              หมายถึง ปัญญาที่สว่างไสว