กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนิษา อุปฮาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2