ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนิษา อุปฮาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิกา จันทร์ดาอ่อน
ครูผู้ช่วย