ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น
 
เพศ รวม
ชาย หญิง
ระดับชัั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
20 14 34
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 
28 12 40
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 
37 21 61
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 
11 5 16
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 
16 21 37
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 
16 17 33
รวม
 
128 93 212