ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว แบบ 1/2500
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ 216ล/41 (หลังคาทรงไทย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 12,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 340,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักการ แบบ 203/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร (แบบประหยัด)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโรงอาหาร 100 / 27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 4,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ - ห้องส้วมแบบ 6/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล แบบ fiba
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547 (งบ กกท.)
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ - ห้องส้วมแบบ 6/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 340,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักผู้บริหาร แบบ 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545 (งบประมาณ)
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเทเบิลเทนนิส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551 (งบอุดหนุน)
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำ 300x80x4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546 (งบ กรป.กลาง)
งบประมาณ : 4,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๒๑๖ ล/๔๑)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..