ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลธิชา ประเสริฐ
ครู คศ.2

นางอภิญญา โยวะ
ครู คศ.3

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา
ครู คศ.1

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุสุมา โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง