ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายประมง โอฐเบี้ย
ช่างครุภัณฑ์ 3

นายทรงเดช เสียวสุข
พนักงานราชการ(นักการภารโรง)

นางจินดา ประเสริฐศรี
แม่บ้าน