ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีรนันท์ ละคร
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ปราบพาล
ครู คศ.1

นางสาวเมธินี จันทะพงษ์
พนักงานราชการ