ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนทรินท์ ปานทวี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0876353521
อีเมล์ : Suntarinjin@gmail.com
ที่อยู่ :
37 ม.1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
59 ค.บ. 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ครูผู้ช่วย
23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวรลาดภนุสรณ์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล