หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการส่งเสริม-สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ-ไปศึกษา-ฝึกอบรม-ดูงานฯ-พ.ศ.2552   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.43 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการให้งครู-มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ-ตาม-ว.21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB